Navigace

Obsah

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí. 

Zprávy

Obnova dětského hřiště při Mateřské škole v Rudníku

poskytnutá dotace z rozpočtu MMR z programu Podpory a rozvoje venkova celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace na výstavbu Sportovního hřiště při Základní škole Rudník

Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj byla poskytnuta dotace na výstavbu Sportovního hřiště při Základní škole Rudník celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JPO Rudník-Arnultovice

Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JPO Rudník-Arnultovice
celý text

ostatní | 9. 11. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková
logo

Poskytnutí daru z Nadace AGROFERT

Poskytnutí daru z Nadace AGROFERT na pořízení vybavení pro zásah jednotky SDH. celý text

ostatní | 13. 6. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace na Výstavbu tenisových kurtů

Dotace na výstavbu tenisových kurtů v obci Rudník celý text

ostatní | 4. 1. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro SDH celý text

ostatní | 4. 1. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na zhotovení projektové dokumentace k akci "Cyklotrasa Rudník" celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace s názvem "Kanalizace 2.etapa Rudník-Terezín-Pošta" celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na zvýšení akceschopnosti JPO III celý text

ostatní | 23. 11. 2017 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Projektová dokumentace revitalizace sběrného dvora

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého Kraje celý text

ostatní | 4. 1. 2017 | Autor: Ing. Martina Jirásková

dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury byl obci Rudník poskytnut příspěvek na financování přechodů pro chodce na silnici II/325 v rámci zajištění zvýšení bezpečnosti chodců celý text

ostatní | 4. 11. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Rudník, obnova mostů M-8, M-9, M-10 a M-19

Obnova mostů po povodni v červnu 2013 celý text

ostatní | 29. 9. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Obnova mostních objektů po povodních v červnu 2013

Dotace poskytnutá prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013. celý text

ostatní | 24. 6. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Asanace sesuvu na p.p.č. 5145 v k.ú. Rudník

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.
celý text

ostatní | 2. 5. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. celý text

ostatní | 29. 4. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Revitalizace veřejné budovy č.p. 56 v Rudníku

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.
celý text

ostatní | 28. 4. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Studie protipovodňových opatření v povodí Čisté

Povodí řeky Čisté bylo silně postiženo při povodňové situaci v roce 2013, kdy prakticky na všech tocích byly překročeny stoleté průtoky a došlo tak ke značným škodám.
Cílem studie protipovodňových opatření v povodí Čisté je zvýšení protipovodňové ochrany obcí primárně výstavbou retenčních prostorů pro transformaci povodňových průtoků v povodí. celý text

ostatní | 4. 4. 2016 | Autor: Správce Webu