Navigace

Obsah

Finanční výbor zastupitelstva

Organizační zařazení

Obec Rudník > Zastupitelstvo
Adresy
Rudník 51, 54372 Rudník

FINANČNÍ VÝBOR


činnost a úkoly stanovené dle zák.č.128/2000 Sb., §119 odst.2, písm.a,b, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Finanční výbor kontroluje:
  hospodaření obce, PO podle schváleného rozpočtu, nakládání s obecním majetkem
 • využívání všech možností tvorby rozpočtových příjmů pro zajištění hlavních potřeb obce
 • plnění úkolů právnickými osobami a zařízeními, pro něž byly obcí zřízeny, zejména jejich hospodaření 
  s rozpočtem, využívání všech možností rozpočtových příjmů a úspor ve výdajové části rozpočtu.
 • opatření přijatých k nedostatkům zjištěným auditem
 • - plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

Používané doklady finančního výboru:

 • originální doklady
 • výpisy, opisy, fotokopie
 • zápisy o skutečném stavu/ protokol- záznam/ zpracovaný na základě okamžitého skutečného stavu

Hlavním úkolem je sestavení rozpočtu/ rozpočtového provizoria/, vyhledávání fin. zdrojů a jejich účelné využívání, podávání návrhů na změny v rozpočtu apod.

O provedené kontrole pořídí finanční výbor zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož se kontrola týkala

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala

Zápis o výsledku smí obsahovat jen ověřené skutečnosti věrohodně doložené, nikoliv vydedukované. Nesmí obsahovat domněnky, úvahy, dohady a nepravdivé skutečnosti. Vždy se uvádějí příslušné doklady, o které se opírá kontrolní zjištění.

 

Za činnost finančního výboru zodpovídá předseda

Kontaktní spojení

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hampl Luboš
Domov, SNK
Předseda
Moupicová MiroslavaČlen
Brož MartinČlen