Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Kanalizace

Kanalizace obec Rudník

Vážení občané,

věnujte prosím pozornost následujícímu textu v celém rozsahu.

Dne 25.3.2020 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí ke stavbě kanalizace I. etapa s nabytím právní moci 21.4.2020. Objekty v I. etapě část Arnultovice (od restaurace Soudek až po zámek) je možné již napojovat na veřejnou kanalizaci. Dne 4.6.2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby kanalizace II. část Rudník-Terezín-Pošta. Kolaudační rozhodnutí by mělo být vydáno nejpozději do 30.6.2020. Od 20.7.2020 bude možné napojení všech objektů na veřejnou část kanalizace v II. etapě. Realizace kanalizačních přípojek byla povolena Územním souhlasem. Přehled Územních souhlasů a seznam dotčených nemovitostí je k dispozici na  obec-1/kanalizace/pripojky/ .

Vzhledem k tomu, že na výstavbu kanalizace poskytl SFŽP dotaci, jsou nemovitosti vázány termínem, do kdy musí být všechny nemovitosti napojené na veřejnou kanalizaci. Termín byl stanoven do 30.9.2020.

Zastupitelstvo Obce Rudník na svém 15. veřejném zasedání dne 17.6.2020 schválilo „Úlevu pro v řádném termínu napojené nemovitosti“ pod usnesení číslo 2c/15/2020 pro zajištění hladkého a včasného průběhu napojení objektů na veřejnou kanalizaci. Objekty ve vlastnictví fyzických osob včetně spoluvlastníků bytových jednotek, které provedou napojení objektů na kanalizaci realizovanou v I. a II. etapě do 30.9.2020, nebudou hradit stočné až do 31.12.2020. Na objekty napojené po 30.9.2020 se tato úleva dle rozhodnutí Zastupitelstva obce Rudník vztahovat nebude.

Úhradu stočného provede Obec Rudník na základě fakturace Vodárenské společnosti Lánov.

Stávající objekty, které již stočné hradí, budou nadále hradit stočné v nezměněné výši a to do konce roku 2020.

Úprava vodného a stočného proběhne s platností od 1.1.2021 po ukončení koncesního řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Rudník.

 

 

V současné době byla v naší obci započata výstavba kanalizace. Rádi bychom vás touto cestou informovali o důležitých etapách a jejím průběhu, neboť se dotkne všech obyvatel Rudníka. Tato stránka bude průběžně doplňována informacemi dle aktuálního stavu stavby.

Budete-li potřebovat sdělit svůj problém ústně, můžete se obrátit na tyto osoby.

Funkce Jméno Mobil Email
Starosta

Ing. Aleš Maloch

606 133 082 starosta@rudnik.cz
Technik MO Lukáš Skalský 607 621 755 skalsky@rudnik.cz
Administrativa stavby Ing. Martina Jirásková  734 255 692 jiraskova@rudnik.cz
Technik výstavby kanalizace Ing. František Čejka 606 062 765 cejka@rudnik.cz

 Dne 3.3.2020 v 9:30 h proběhne závěrečná kontrolní prohlídka v souvislosti s žádostí o vydání kolaudace stavby kanalizace I. etapa část Arnultovice. Účast na kontrolní prohlídce není povinná.

Připojení nemovitostí na hlavní řád kanaliazce bude možný po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

 

tabule

        

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 13. zasedání konaném dne 21.5.2018 č. usnesení ZK/13/959/2018 rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci akce s názvem "Výstavba kanalizace v obci Rudník I. část Arnultovice.

Předpokládané uzantelné náklady na realizaci projektu 35 184 313,- Kč

Výše poskytnuté dotace 1 000 000,- Kč

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 21. zasedání konaném dne 17.6.2019 č. usnesení ZK/21/1645/2019 rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci akce s názvem "Výstavba kanalizace v obci Rudník II. část Rudník-Terezín-Pošta

Předpokládané uzantelné náklady na realizaci projektu 77 422 892,- Kč

Výše poskytnuté dotace 2 000 000,- Kč

 

 

Začátek stavby 8.6.2018.(aktualizovaný)Harmonogram prací kanalizace

Předpokládaný termín dokončení bude v dubnu 2019.

Zprávy

2.11.2018

Informativní setkání za účasti zhotovitele a stavebního dozoru při výstavbě kanalizace pro část Bělidlo - Terezín se uskuteční ve středu 07.11.2018 od 17 hod na sále obecního úřadu.


27.9.2018

Článek v Rudnických novinách 3/2018. Budování kanalizace v obci pokračuje třetí měsíc. V rámci I. etapy v Arnultovicích (od Hostinného až pod zámek na Bělidle) se pracuje na třech úsecích stoky „A“, umístěné v silnici II/325 a její těsné blízkosti. Je hotovo asi 1460 m z celkových 3555 m a provedeny byly dva protlaky pod silnicí. Na této etapě se na začátku září již rozjely také práce na přípojkách, jejichž trasy by měly být všemi majiteli nemovitostí odsouhlaseny a budou postupně pokračovat. Celý článek zde


14.6.2018

Informativní setkání za účasti zhotovitele a stavebního dozoru při výstavbě kanalizace pro část Arnultovice se uskuteční ve středu 20.6.2018 od 17 hod v kulturním domě v Arnultovicích (hasičárna).
 


7.6.2018 

Realizace stavby Kanalizace Rudník bude zahájena dne 8.6.2018 předáním  staveniště dodavateli stavby. Stavební práce by měly začít aktivně probíhat již od pondělí 11.6.2018. Aktualizovaný harmonogram bude zveřejněn.

Důvodem zpoždění předání staveniště bylo prodloužení termínu ze strany Státního fonu Životního prostředí při vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Státní fond Životního prostředí posoudil správnost postupu zadavatele v zadávacím řízení, bylo shledáno porušení pravidel pro zadávání zakázek. V souladu s platnými právními předpisy evropské a národní legislativy byla za porušení navržena finanční oprava ve výši 5% z celkové možné částky dotace použité na financování zakázky "Výstavba kanalizace Rudník".

Se zjištěním Státního fondu Životního prostředí  obec Rudník nesouhlasí  a proti oznámení o navržené finanční opravě podala námitku.


20.3.2018

dzVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 13/2018 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/325 v k.ú. Arnultovice a Rudník dle přiložené situace v souvislosti se stavbou „Rudník kanalizace“. Přechodné dopravní značení bude na uvedené silnici umístěno dle situace. Stávající DZ, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryto, nebo přeškrtnuto.

 


13.3.2018

Výstavba kanalizace v naší obci bude zahájena, podle plánu, 9.4.2018 pracemi na hlavních stokách. Práce budou probíhat na více místech současně, v rámci I. a II. etapy stavby.

Koordinaci prací v terénu bude mít technik pro výstavbu kanalizace:  

František Čejka, tel. 606 062 765, mail cejka@rudnik.cz.

S dotazy při realizaci domovních kanalizačních přípojek se budete moci na něj obracet.


15.2.2018

Dne 14.2.2018 byl schválen harmonogram stavby.

Staveniště by mělo být předáno 3.4.2018

Zahájení stavebních prací 9.4.2018

Souběžně budou započaty práce na obouch etapách z důvodu plánované rekonstrukce silnice II/325, která proběhne v roce 2019-2020.

V průběhu výstavby kanalizace bude provoz na silnici II/325 omezen pouze částečně. Přístupy k nemovitostem budou zajištěny.

harmonogram stavby k 31.10.2018

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kde nás najdete