Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Přípojky

Pro úspěšné připojení stavby RD jsou nezbytné následující formality:

 • Územní souhlas – souhlas stavebního úřadu s umístěním stavby kanalizační přípojky. Po vydání územního souhlasu může stavebník ihned postavit kanalizační přípojku.
 • Projekt pro územní souhlas k umístění kanalizační přípojky – obsahuje jen základní informaci o umístění přípojky s jednoduchým technickým popisem záměru s příslušnými výkresy a není prováděcí dokumentací, která přesně rozepisuje materiál a provedení přípojky, způsob napojení na vnitřní rozvod RD apod.

Pokyny k soukromé části kanalizačních přípojek

Kanalizační přípojky

 1. Všeobecně :

Vzhledem k neustále se opakujícím dotazům, jsme pro občany obce Rudník vypracovali stručný návod jak postupovat při výstavbě kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

 1. Vysvětlení pojmů :

Kanalizační přípojka – je část kanalizace, která odbočuje z hlavního řádu a slouží k odkanalizování splaškových vod z jednotlivých nemovitostí.

Dělí se :

 • Veřejná část, která je vybudována odbornou firmou, leží zpravidla na obecním pozemku, je placena obcí a je v majetku obce.
 • Soukromá část, je dopojení nemovitosti zpravidla na soukromých pozemcích. Realizaci přípojky platí majitel nemovitosti, je v jeho vlastnictví a za provedení a údržbu zodpovídá majitel nemovitosti.
 • Kanalizační odbočka je tvarovka na hlavním řádu, pomocí které se na hlavní řád připojuje kanalizační přípojka.
 • Územní souhlas je povolení stavby kanalizační přípojky. Obec zařídila na své náklady vypracování projektu a územního souhlasu.
 • Přípojková karta je zakreslení trasy a hloubky kanalizační přípojky do formuláře, který každý majitel nemovitosti odsouhlasí, podepíše
 • Dotčený pozemek je pozemek uvedený ve stavebním povolení nebo v rozhodnutí o umístění stavby¨
 1. Postup při výstavbě :

Předpokládá se, že při výstavbě hlavního řádu majitel nemovitosti odsouhlasí osazení kanalizační odbočky – podpisem karty přípojky. Pokud není zastižen nebo neřeší, je odbočný kus vysazen dle schválené projektové dokumentace stavby. Odbočný kus je zaslepen a zahrnut.

Výstavbu soukromé části kanalizační přípojky provádí majitel nemovitosti sám na své náklady, dle projektové dokumentace a na základě územního souhlasu. Prostorové umístění jednotlivých kanalizačních přípojek vychází jednak z umístění hlavních řádů splaškové kanalizace navržené v rámci akce, dále pak umístění jednotlivých přípojek vychází z umístění stávajících vyústění vnitřní kanalizace od jednotlivých nemovitostí a z polohy stávajících kanalizačních přípojek. Hloubku napojení nových přípojek na stávající potrubí u jednotlivých objektů bude vždy v předstihu ověřeno a případně upraven návrh výškového a situačního vedení nových kanalizačních přípojek podle skutečného provedení a uložení stávajících kanalizačních odpadů. Situační a výškové vedení nových přípojek je také nutné přizpůsobit případným stávajícím podzemním sítím a dalším zařízením. Před zahájením zemních prací je nutné stávající podzemní sítě vytyčit, aby nedošlo ke kolizi.  Stavba bude umístěna na pozemcích v souladu s dokumentací stavby a v souladu s vydaným územním souhlasem s umístěním stavby kanalizačních přípojek. Na všech kanalizačních přípojkách budou vždy osazeny revizní šachty. Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a případně křížení s ostatními sítěmi bude přizván zástupce Obce Rudník p. Čejka. Tel. 606 062 765 ke kontrole provedených prací. Po dohodě je možné doložit  fotografie kanalizační přípojky před záhozem. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nelze uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací“ a zahájit vypouštění odpadních vod do zařízení v majetku obce Rudník.

Vlastní napojení splašků z nemovitosti může být provedeno až po výzvě Obecního úřadu Rudník a je vázáno na kolaudaci stavby. Předpokládá se možnost připojování od listopadu 2019 v závislosti na vydání kolaudačního rozhodnutí a klimatických podmínkách.

Vzhledem k tomu, že na výstavbu kanalizace poskytl SFŽP dotaci, jsou nemovitosti vázány termínem, do kdy musí být všechny nemovitosti napojené na veřejnou kanalizaci. Termín byl stanoven do 30.9.2020.

Před napojením do veřejné kanalizace je nutné vyplnit list kanalizační přípojky s datem napojení na veřejnou kanalizaci a stavem vodoměru k danému dni. Opět se obracejte na pracovníka Obecního úřadu Rudník, pana Čejku.

Následovat bude uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem veřejné kanalizace a to Vodárenskou společností Lánov, spol. s.r.o. zprostředkuje obec Rudník na základě listu kanalizační přípojky.

V případě, že je Vaše kanalizační přípojka uložena v pozemku ve vlastnictví třetí osoby, je třeba přípojku geodeticky zaměřit a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene.

Stávající septiky je možné po vyčištění využít na dešťové vody, popřípadě odstranit. Odstranění septiků je možné se souhlasem Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí a to na základě dokumentace bouracích prací.

Technologický postup – nádrže septiků, ČOV či jímky s přepadem je třeba nejprve vyčerpat oprávněnou firmou, následně vyčistit a vydesinfikovat. Technologický postup odstranění staveb dále záleží na jejich stavebním stavu a materiálu. Budou-li nádrže vybourány a vyjmuty ze země, musí být materiál odvezen na skládku, případně k recyklaci. Budou-li ponechány v zemi, dno musí být proděravěno a zasypáno nezávadným materiálem.

 

 1. Upozornění :

Budovaná kanalizace je splašková! Je zakázáno do nové kanalizace vypouštět jiné vody než splaškové. Měření bude probíhat v měrné šachtě umístěné na rozhraní katastrálního území Hostinné-Arnultovice. Pokud naměřené hodnoty poukáží na výskyt dešťových či jiných vod, budou navýšeny ceny stočného.

Je zakázáno vhazovat do splaškové kanalizace dětské pleny, vlhčené kapesníky, plastové výrobky či jiné hygienické potřeby. Všechny tyto věci budou zachyceny v jednotlivých čerpacích stanicích a budou muset být nákladně likvidovány. Jinak by mohlo dojít k ucpání čerpadel a kolapsu celé kanalizační sítě.

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být uložena pokuta.

 

V Rudníku 12.9.2019

Ing. Martina Jirásková

 

Kanalizační přípojky I. etapa Arnultovice

dne 22.10.2018 byl vydán územní souhlas s umístěním stavby "Rudník-Arnultovice- kanalizační přípojky v k.ú.Arnultovice"

č.j. OURU-2822/2018/Voto

Územní souhlas OURU-2822/2018/Voto

seznam přípojek dle č.p.

Dodatečně doprojektované kanaliazční přípojky k č.p. 62 a k pozemkům s budoucí novostavbou na pozemku p.č. 489/8, 105/1 a 630/2 katastrální území Arnultovice, obec Rudník

Územní souhlas č.j. OURU-1477/2019/Voto

situační výkres

Na základě územního souhlasu mohou být vybudovány kanalizační přípojky k dotčeným nemovitostem  viz. text územního souhlasu.

Na přípojkách budou osazeny revizní šachty, vyjímku mlůže tvořit případ krátkého přímého napojení, kdy revizní kus bude umístěn na domovní kanalizaci přímo v objektu.

Obec Rudník zajistila  zhotovení projektové dokumentace pro kanalizační přípojky k dotčeným nemovitostem. Před započetím realizace kanalizační přípojky si zajistěte kopii příslušné části projektové dokumentace, technickou zprávu, vzorový řez uložení potrubí a podélný profil přípojky. Popřípadě kopii územního souhlasu.

Kopii projektové dokumentace si zajistěte s předstihem na Obecním úřadě v Rudníku a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu. Kontakty :

Ing. Jirásková, tel. 734 255 692, e-mail jiraskova@rudnik.cz

Ing. Čejka, tel. 606 062 765, e-mail cejka@rudnik.cz

Po zhotovení výkopu, uložení potrubí a obsypání štěrkopískem zkontaktujte prosím pana Čejku tel. 606 062 765, který provede kontrolu uložení potrubí a revizní šachty a odsouhlasí zasypání výkopu. (dle zkušeností je lepší provozovatele kanalizace zkontaktovat ještě před započetím zemních prací a dostatečně dopředu si domluvit termín zasypání výkopu).

Přesný termín pro připojení soukromých přípojek na veřejnou kanalizaci včas Obec Rudník oznámí a to dle plnění harmonogramu prací stanovených dodavatelem stavby.

Územní souhlas pro kanalizační přípojky II. etapy

1. část kanalizační přípojky k novostavbě na st.p.č. 1208, č.p. 417, č.p. 420, č.p. 3, č.p. 306, č.p. 5, č.p. 261, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 359, č.p. 10, č.p. 11 a provozní budovy MZ Liberec na st.p.č. 312/1 a st.p.č. 793 v k.ú.Rudník

Územní souhlas OURU-2875/2018/Voto

situační výkres

2. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 362, č.p. 424, č.p. 355, č.p. 374, č.p. 438, č.p. 439, č.p. 440, č.p. 441, č.p. 458, č.p. 454, č.p. 470, č.p. 468, č.p. 466, č.p. 457, č.p. 471, č.p. 460, č.p. 464, č.p. 461, č.p. 455, č.p. 467, č.p. 463, č.p. 459, č.p. 475, č.e. 47 k.ú. Rudník

Územní souhlas OURU-2885/2018/Voto

situační výkres

3. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 14, č.p. 346, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 25, č.p. 360, č.p. 339, č.p. 286, č.p. 27, č.p. 369, č.p. 370, č.p. 234, č.p. 273, č.p. 24, č.p. 209, č.p. 248, č.p. 287, č.p. 17, č.p. 69, č.p. 15, č.p. 19 k.ú. Rudník

Územní souhlas OURU-2886/2018/Voto

situační výkres

4. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 29, č.p. 28, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 30, č.p. 45, č.p. 265, č.p. 264, č.p. 50, č.p. 43, č.p. 33, č.p. 26, č.p. 235, č.p. 44, č.p. 435, č.p. 34, č.p. 260, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 422, č.p. 299, č.p. 37, č.p. 78 k.ú.Rudník

Územní sohlas OURU-2903/2018/Voto

situační výkres

5. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 49, č.p. 48, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 385, č.p. 386, č.p. 387, č.p. 388, č.p. 389, č.p. 390, č.p. 391, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 395, č.p. 396, č.p. 397, č.p. 398, č.p. 399, č.p. 382, č.p. 383, č.p. 384, č.p. 426 k.ú. Rudník

Územní souhlas OURU-2914/2018/Voto

situační výkres

6. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 331, č.p. 332, č.p. 324, č.p. 328, č.p. 337, č.p. 332, č.p. 336, č.p. 329, č.p. 333, č.p. 325, č.p. 341, č.p. 326, č.p. 358, č.p. 357, č.p. 371, č.p. 351, č.p. 338, č.p. 323, č.p. 456, č.p. 330, č.p. 347, č.p. 419 k.ú.Rudník

Územní souhlas OURU-2933/2018/Voto

situační výkres

7. část akanalizační přípojky k nemovitostem č.p.320, č.p.469, č.p.445, č.p.18, č.p.16, č.p.381, č.p.22, č.p.36, č.p.37, stavební pozemek st.p.č. 246 kú Rudník

Územní souhlas č.j.OURU-1358/2019/Voto

situační výkres

Pokud v územním souhlasu nenajdete svoji nemovitost, může to znamenat, že jste neudělili souhlas se situací kanalizační přípojky a Vaše nemovitost nebyla zařazena do hromadné žádosti o územní souhlas.

V tomto případě je třeba, aby jste si o územní souhlas požádali individuálně.

 

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kde nás najdete