Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Změna Územního plánu č.1

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Rudník

a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Textová část změny č. 1

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)

Posouzení vlivů ... Natura 2000

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 na udržitelný rozvoj území

Výkres základního členění území č. 1
Výkres základního členění území č. 2
Výkres základního členění území č. 3

Hlavní výkres č. 1
Hlavní výkres č. 2
Hlavní výkres č. 3

Koordinační výkres č. 1
Koordinační výkres č. 2
Koordinační výkres č. 3
Koordinační výkres - legenda

Výkres předpokládáných záborů půdního fondu č. 1
Výkres předpokládáných záborů půdního fondu č. 2
Výkres předpokládáných záborů půdního fondu č. 3


Zásady postupu při pořizování změny Územního plánu č.1 Obce Rudník

 

1. Změnu Územního plánu lze pořídit na základě:

a) podnětu zastupitelstva
b) návrhu orgánu veřejné správy
c) návrhu právnické či fyzické osoby, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na dotčeném území
d) návrhu investora

Na pořízení a vydání změny Územního plánu není právní nárok, o pořízení /vydání změny Územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. I v případě splnění všech předepsaných náležitostí žádosti o změnu Územního plánu, je na zastupitelstvu obce aby návrh posoudilo a rozhodlo o vhodnosti žádosti a tedy zařazení žádosti do procesu změny Územního plánu.

 

2. Náležitosti návrhu na změnu Územního plánu

Návrh na změnu Územního plánu může navrhovatel doručit Obci Rudník prostřednictvím datové schránky, korespondenčně nebo osobně na podatelnu obce. Vlastní návrh / žádost na změnu musí splňovat níže specifikované náležitosti a musí být vyhotovena ve vzorovém formuláři.  Žádosti, které nesplní tuto podmínku budou ze zpracování Územního plánu vyloučeny. Na jedné žádosti může žadatel uvést více pozemků, které spolu sousedí a u kterých je žádána shodná změna.

Náležitosti žádosti:
a) Identifikační údaje žadatele včetně uvedení vlastnických práv k pozemku/stavbě.
b) Identifikační údaje pozemků určených ke změně.
c) Údaje o současném využití ploch a navrhované změně.
d) Důvody pro pořízení změny Územního plánu.
e) Situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačeným rozsahu navrhované změny v přiměřeném měřítku.

 

3. Harmonogram změny Územního plánu

a) předložení žádosti na změnu Územního plánu od 1.6.2021 - 31.7.2021
b) projednání žádosti na zastupitelstvu 09.2021
c) zpracování změny Územního plánu 09.2021 – 07.2024

 

4. Náklady na změnu Územního plánu

a) Za každou přijatou žádost na změnu Územního plánu je stanoven poplatek 3 000,- Kč. Tuto pevnou částku je žadatel povinen uhradit do 14 kalendářních dní od podání žádosti. V případě, že návrh na změnu nebude zařazen na základě rozhodnutí zastupitelstva do zpracování Územního plánu, nikoliv však z důvodu odmítnutí ze strany dotčených orgánů, bude tato částka vrácena do 14 dní od vydání rozhodnutí.
b) Podíl žadatele ne celkových nákladech spojených se změnou Územního plánu

b.1) Celkové náklady spojené se změnou Územního plánu představují součet nákladů spojený s administrací změny (náklady pořizovatele) a realizací změny (náklady zpracovatele, náklady spojené s vyjádřením ke změně dílčích institucí na základě požadavků státní správy). Tyto náklady budou ponížené o součet uhrazených pevných částek.
b.2) Pokud v průběhu zpracování Územního plánu vznese některý z orgánů státní zprávy požadavek na studii/ posouzení vlivu, který je vyvolán žádostní právnické osoby a není / nebyl by vyžadován v případě ostatních žádostí řešených v rámci územního plánu, ponese náklad za tuto studii/ posouzení vlivu žadatel, který tento požadavek vyvolal. Bude-li takovýchto žádostí právnických osob více, bude náklad rozložen podílově počtem žádostí.
b.3) Obec Rudník za účelem podpory rozvoje obce uhradí ½ všech nákladů spojených se změnou Územního plánu s výjimkou nákladu, který je popsán v bodě b.2.
b.4) Z celkových nákladů po odečtení podílu obce (bod b.3) bude stanovena výše nákladů připadající na 1m2 plochy změny Územního plánu a to poměrem této částky a všech ploch, které byly na základě rozhodnutí zastupitelstva zařazeny do změny Územního plánu.
b.5) Podíl nákladů navrhovatele je následně získán vynásobením plochy žádosti a nákladů na m2. V případě více žádostí jednoho žadatele, je každá žádost oceněna samostatně.

S každým navrhovatelem, jehož žádost byla na základě rozhodnutí zastupitelstva zařazena do zpracování změny Územního plánu, bude do 14 dní od rozhodnutí uzavřena smlouva o úhradě nákladů spojených s pořízením změny Územního plánu a to pro každou žádost samostatně. Pokud nebude smlouva uzavřena ve stanoveném termínu, bude žádost vyloučena ze zpracování změny Územního plánu.

Způsob úhrady nákladů ze strany navrhovatele:

a) Pevná část nákladů spojená s předložením žádosti musí být uhrazena nejdéle do 14 kalendářních dní od podání žádosti.
b) Podíl nákladů navrhovatele na základě plochy žádosti bude stanoven po ukončení změny Územního plánu a fakturován v souladu se smluvním podmínkami. V případě neuhrazení příslušného podílu nákladů na zpracování Územního plánu bude Obec Rudník vymáhat nezaplacenou částku jako pohledávku.
c) Výjimky z alokace nákladů na navrhovatele schvaluje zastupitelstvo obce Rudník.

 

Zásady postupu při pořizování změny Územního plánu č.1 Obce Rudník

Návrh na pořízení změny územního plánu

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kde nás najdete