Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Kanalizační přípojky

Informace ke kanalizačním přípojkám na novou splaškovou kanalizaci.

Kanalizační přípojky

  1. Všeobecně :

Dne 3.3.2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby kanalizace část Arnultovice. Týká se nemovitostí, které se nacházejí v obci Rudník, katastrální území Arnultovice (od č.p. 92 po č.p. 106 Arnultovice. Realizace kanalizačních přípojek byla povolena Územním souhlasem č.j. OURU 2822/2018/Voto), který nabyl právní moci dne 21.4.2020 Od tohoto data, je možné připojovat jednotlivé nemovitosti na kanalizační řád. Každá kanalizační přípojka musí být osazená kontrolní šachtou. Při realizaci kanalizační přípojky vždy kontaktuje pracovníka obecního úřadu Ing. Františka Čejku tel. 606 062 765, který Vám poradí s realizací přípojky, zkontroluje přípojku před záhozem, vyplní s Vámi kartu přípojky a zakreslí skutečnou trasu vedené kanalizační přípojky v případě odchylky od projektové dokumentace. Na základě přípojkové karty s Vámi uzavře provozovatel vodovodu a kanalizace Vodárenská společnost Lánov s.r.o., smlouvu o odvádění odpadních vod.

 

Úřední hodiny ing. Čejky :

Obecní úřad Rudník – majetkový odbor

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý    8:00  - 15:00
Čtvrtek 8:00  - 15:00
Pátek    8:00  - 13:00

Kulturní dům Arnultovice
Středa 8:00 – 17:00

Druhá etapa kanalizace část Rudník-Terezín-pošta, by měla být zkolaudována nejpozději v květnu 2020. Napojování objektů v této části bude možné cca od 1.7.2020.

Vzhledem k neustále se opakujícím dotazům, jsme pro občany obce Rudník vypracovali stručný návod jak postupovat při výstavbě kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

  1. Vysvětlení pojmů :

Kanalizační přípojka – je část kanalizace, která odbočuje z hlavního řádu a slouží k odkanalizování splaškových vod z jednotlivých nemovitostí.

Dělí se :

  • Veřejná část, která je vybudována odbornou firmou, leží zpravidla na obecním pozemku, je placena obcí a je v majetku obce.
  • Soukromá část, je dopojení nemovitosti zpravidla na soukromých pozemcích. Realizaci přípojky platí majitel nemovitosti, je v jeho vlastnictví a za provedení a údržbu zodpovídá majitel nemovitosti.
  • Kanalizační odbočka je tvarovka na hlavním řádu, pomocí které se na hlavní řád připojuje kanalizační přípojka.
  • Územní souhlas je povolení stavby kanalizační přípojky. Obec zařídila na své náklady vypracování projektu a územního souhlasu.
  • Přípojková karta je zakreslení trasy a hloubky kanalizační přípojky do formuláře, který každý majitel nemovitosti odsouhlasí, podepíše
  • Dotčený pozemek je pozemek uvedený ve stavebním povolení nebo v rozhodnutí o umístění stavby¨
  1. Postup při výstavbě :

Předpokládá se, že při výstavbě hlavního řádu majitel nemovitosti odsouhlasí osazení kanalizační odbočky – podpisem karty přípojky. Pokud není zastižen nebo neřeší, je odbočný kus vysazen dle schválené projektové dokumentace stavby. Odbočný kus je zaslepen a zahrnut.

Výstavbu soukromé části kanalizační přípojky provádí majitel nemovitosti sám na své náklady, dle projektové dokumentace a na základě územního souhlasu. Prostorové umístění jednotlivých kanalizačních přípojek vychází jednak z umístění hlavních řádů splaškové kanalizace navržené v rámci akce, dále pak umístění jednotlivých přípojek vychází z umístění stávajících vyústění vnitřní kanalizace od jednotlivých nemovitostí a z polohy stávajících kanalizačních přípojek. Hloubku napojení nových přípojek na stávající potrubí u jednotlivých objektů bude vždy v předstihu ověřeno a případně upraven návrh výškového a situačního vedení nových kanalizačních přípojek podle skutečného provedení a uložení stávajících kanalizačních odpadů. Situační a výškové vedení nových přípojek je také nutné přizpůsobit případným stávajícím podzemním sítím a dalším zařízením. Před zahájením zemních prací je nutné stávající podzemní sítě vytyčit, aby nedošlo ke kolizi.  Stavba bude umístěna na pozemcích v souladu s dokumentací stavby a v souladu s vydaným územním souhlasem s umístěním stavby kanalizačních přípojek. Na všech kanalizačních přípojkách budou vždy osazeny revizní šachty. Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a případně křížení s ostatními sítěmi bude přizván zástupce Obce Rudník p. Čejka. Tel. 606 062 765 ke kontrole provedených prací. Po dohodě je možné doložit  fotografie kanalizační přípojky před záhozem. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nelze uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací“ a zahájit vypouštění odpadních vod do zařízení v majetku obce Rudník.

Vlastní napojení splašků z nemovitosti může být provedeno až po výzvě Obecního úřadu Rudník a je vázáno na kolaudaci stavby.  

Vzhledem k tomu, že na výstavbu kanalizace poskytl SFŽP dotaci, jsou nemovitosti vázány termínem, do kdy musí být všechny nemovitosti napojené na veřejnou kanalizaci. Termín byl stanoven do 30.9.2020.

Před napojením do veřejné kanalizace je nutné vyplnit list kanalizační přípojky s datem napojení na veřejnou kanalizaci a stavem vodoměru k danému dni. Opět se obracejte na pracovníka Obecního úřadu Rudník, pana Čejku.

Následovat bude uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem veřejné kanalizace a to Vodárenskou společností Lánov, spol. s.r.o. zprostředkuje obec Rudník na základě listu kanalizační přípojky.

V případě, že je Vaše kanalizační přípojka uložena v pozemku ve vlastnictví třetí osoby, je třeba přípojku geodeticky zaměřit a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene.

Stávající septiky je možné po vyčištění využít na dešťové vody, popřípadě odstranit. Odstranění septiků je možné se souhlasem Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí a to na základě dokumentace bouracích prací.

Technologický postup – nádrže septiků, ČOV či jímky s přepadem je třeba nejprve vyčerpat oprávněnou firmou, následně vyčistit a vydesinfikovat. Technologický postup odstranění staveb dále záleží na jejich stavebním stavu a materiálu. Budou-li nádrže vybourány a vyjmuty ze země, musí být materiál odvezen na skládku, případně k recyklaci. Budou-li ponechány v zemi, dno musí být proděravěno a zasypáno nezávadným materiálem.

  1. Upozornění :

Budovaná kanalizace je splašková! Je zakázáno do nové kanalizace vypouštět jiné vody než splaškové. Měření bude probíhat v měrné šachtě umístěné na rozhraní katastrálního území Hostinné-Arnultovice. Pokud naměřené hodnoty poukáží na výskyt dešťových či jiných vod, budou navýšeny ceny stočného.

Je zakázáno vhazovat do splaškové kanalizace dětské pleny, vlhčené kapesníky, plastové výrobky či jiné hygienické potřeby. Všechny tyto věci budou zachyceny v jednotlivých čerpacích stanicích a budou muset být nákladně likvidovány. Jinak by mohlo dojít k ucpání čerpadel a kolapsu celé kanalizační sítě.

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být uložena pokuta.

 

Doufáme, že napojení na veřejnou kanalizaci bude probíhat plynule a bez problémů.

Děkujeme, že se připojíte na veřejnou kanalizaci a společně s námi budete chránit životní prostředí.

 

V Rudníku 23.4.2020

Ing. Martina Jirásková

Přílohy

kanalizační přípojky

kanalizační přípojky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,7 kB
Datum vložení: 24. 4. 2020 10:32
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2020 10:40
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy


Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní rozhlas

Přihlášení / registrace do mobilního rozhlasu obce Rudník.

Kde nás najdete